Nov 13, 2013
Norwegian cancer medicine presented at the world's largest liver congress

Dr Pål-Dag Line has led the experiments that show that LTX-315 heals animals with liver cancer. The drug candidate eliminates tumors and protects against the spread and recurrence of the disease. The experiments are conducted at OUS/National Hospital in collaboration with Lytix Biopharma and the results were presented  November 5th by Dr Line at "The 64th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Disease” (AASLD). The conference brings together the world's leading experts in liver disease.

- The threshold for presenting in such a large and important convention is very high, and this shows that the results achieved with LTX-315 attract attention. We have a very good working relationship with Dr Line and OUS/National Hospital, and look forward to continued fruitful research in the future. Our common goal is that our drug candidate LTX-315 will benefit patients and health service in the future, says Unni Hjelmaas, CEO of Lytix Biopharma.

Liver cancer is the sixth most common type of cancer and the third most deadly. Less than 20 % of patients can be operated, and there are currently no other good curative treatment.

- The experiments we have done with LTX-315 shows that we can heal animals with liver cancer. They become resistant to recurrence and spread of cancer. This is clearly the most exciting experimental treatment I have seen. It can be quite epochal if we can translate these results to the treatment of patients with liver cancer, said Dr Line.

LTX-315 is tested by injecting the active substance directly into tumors, and the drug candidate has the potential to change the way we treat cancer. Several different animal models show shrinkage of the treated tumor whilst other tumors do not grow. This shows that LTX-315 is able to establish a systemic immune protection. The first study in humans, where the purpose was to test the tolerance and side effects compared to increasing doses, demonstrated tumor shrinkage and immune activation in some patients.

The concept of using the patient's own immune system to destroy tumors has interested researchers for decades. In 2011 the Nobel Prize in medicine awarded research findings that promoted understanding of the immune system and the application of this for the treatment of cancer. It is expected that the immune therapy of cancer can cause long-term survival because the patient's immune system is activated to prevent spread and recurrence of cancer.

Contact person: CEO Unni Hjelmaas in Lytix Biopharma - +47 915 19 651

To read the abstract on this web site, click 'About us/Conferences/Oral presentation'
More information about Lytix Biopharma: http://www.lytixbiopharma.com
More information about the congress: http://www.aasld.org/livermeeting/Pages/default.aspx

Lytix Biopharma AS was established in 2003 to commercialize research in the field of lytic peptides , spun out of the University of Tromsø and University Hospital of Tromsø (UNN). The company’s headquarter is in Tromsø and it's created a branch office in Oslo. The company has a new and unique technology which in their own and in external laboratories have shown very interesting results in two areas where the need for new drugs is significant - infection and cancer.

PÅ NORSK

Dr Pål-Dag Line har ledet forsøkene som viser at LTX-315 helbreder dyr for leverkreft, legemiddelkandidaten eliminerer kreftsvulster og beskytter mot spredning og tilbakefall av sykdommen. Forsøkene er gjennomført på OUS/Rikshospitalet i samarbeid med Lytix Biopharma og resultatene ble presentert 5. november av Dr Line på «The 64th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases» (AASLD). På konferansen møtes verdens ledende eksperter innen leversykdommer.

- Terskelen for å få presentere på en så stor og viktig kongress er svært høy, og dette viser at resultatene som er oppnådd med LTX-315 vekker oppsikt. Vi har et meget godt samarbeid med Dr Line og OUS/Rikshospitalet, og ser frem til fortsatt fruktbart forskningssamarbeid i tiden som kommer. Vårt felles mål er at vår legemiddelkandidat LTX-315 skal komme pasienter og helsetjenesten til gode i framtiden, sier Unni Hjelmaas, daglig leder i Lytix Biopharma.

Leverkreft er den sjette mest vanlige krefttypen, og den tredje mest dødelige. Under 20% av pasientene kan opereres, og det finnes i dag ingen annen god kurativ behandling.

- Forsøkene vi har gjort med LTX-315 viser at vi kan helbrede dyr for leverkreft. Vi kan også gjøre dem varig motstandsdyktige mot tilbakefall og spredning av kreften. Dette er helt klart den mest spennende eksperimentelle behandlingen jeg har sett. Det kan bli helt epokegjørende om vi klarer å omsette disse resultatene til behandling av pasienter med leverkreft, sier Dr Line.

LTX-315 er testet ved å sprøyte virkestoffet direkte inn i kreftsvulster, og legemiddelkandidaten har potensial til å endre måten vi behandler kreft på. Flere ulike dyremodeller viser at svulsten som behandles skrumper inn samtidig som andre svulster ikke vokser opp. Dette viser at LTX-315 har evne til å etablere en systemisk immunbeskyttelse. I den første studien i mennesker, hvor hensikten var å teste toleranse og bivirkninger i forhold til økende dose, ble det i enkelte pasienter vist at behandlede svulster skrumpet inn og at immunforsvaret ble aktivert.

Konseptet med å bruke pasientens eget immunforsvar til å ødelegge svulster har interessert forskere i flere tiår. I 2011 ble Nobelprisen i medisin tildelt forskningsfunn som fremmet forståelsen av immunforsvaret og anvendelsen av dette for behandling av kreft. Det forventes at immunbehandling av kreft kan gi langtidsoverlevelse fordi pasientens immunforsvar aktiveres til å forhindre spredning og tilbakefall av kreften.

Kontaktperson: CEO Unni Hjelmaas i Lytix Biopharma - +47 915 19 651

For å lese 'abstracted' på denne nettsiden, klikk 'Om oss/Konferanser/Oral presentation'.
Mer informasjon om Lytix Biopharma: http://www.lytixbiopharma.com
Mer informasjon om kongressen: http://www.aasld.org/livermeeting/Pages/default.aspx

Lytix Biopharma AS ble etablert i 2003 for å kommersialisere forskning innen feltet lytiske peptider, spunnet ut fra Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset i Tromsø (UNN). Selskapets hovedkontor ligger i Tromsø og det er opprettet et avdelingskontor i Oslo. Selskapet har en ny og unik teknologi som i egne og i eksterne laboratorier har vist meget interessante resultater på to områder hvor behovet for nye medisiner er betydelig – infeksjon og kreft.